Ingå Seniorer rf

§ 1 Föreningens namn är Ingå Seniorer rf och dess hemort är Ingå
§ 2 Föreningens språk är svenska
§ 3 Syfte och verksamhetsformer

Föreningen är ideell, i partipolitiska och religiösa frågor obunden organisation, vars övergripande uppgift är att:

a)  bevaka den äldre befolkningens intressen lokalt och vägleda medlemmarna i ärenden
som rör den äldre befolkningen.
b)  för medlemmarna ordna regelbundna träffar och möten med program, studie- och
klubbverksamhet, exkursioner, teaterbesök och gruppresor av olika slag
c)  stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna
d)  verka som förbindelselänk medlemmarna emellan
e)  föreningen kan ta emot donationer och testamenten

§ 4 MEDLEMMAR

Föreningen har 1) ordinarie medlemmar 2) hedersmedlemmar och 3) understödjande medlemmar. Till hedersmedlem eller hedersordförande kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla en person som på ett förtjänstfullt sätt har verkat till förmån för föreningen. Till understödjande medlemmar kan ansluta sig registrerade samfund, registrerade föreningar och enskilda personer. Skriftlig ansökan om ordinarie eller understödjande medlemskap i föreningen skall riktas till och godkännas av styrelsen.

§ 5 En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla skriftligt detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen trots påminnelse inte har erlagt sin medlemsavgift eller om en medlem genom sitt beteende inom eller utom föreningen har skadat denna eller om en medlem inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller föreningens stadgar. Erhållna medlemsförmåner består.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT

Medlemmarna betalar en medlemsavgift, vars storlek fastställs på höstmötet. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift. Styrelsen kan besluta om att sänka en medlems medlemsavgift eller helt befria från att erlägga medlemsavgift på grund av sjukdom eller annan motsvarande orsak.

§ 7 FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningen håller två (2) ordinarie föreningsmöten om året: vår- och höstmöte. Vårmötet hålls i mars-april och höstmötet i oktober-november på av styrelsen fastställd dag och plats.

Extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen framför ett motiverat krav till styrelsen. Extramötet skall hållas inom trettio (30) dagar räknat från den tidpunkt då kravet på extra möte framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje medlem en röst, dock inte understödjande medlemmar, som endast har yttranderätt. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestämts i stadgarna, den åsikt som understötts av mer än hälften (1⁄2) av de angivna rösterna. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandes röst, utom vid personval då lotten avgör.

§ 8 KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet med annons eller notis på svenska i en på föreningens hemort allmänt läst tidning.

§ 9 ORDINARIE MÖTEN
VÅRMÖTE
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1)  mötet öppnas
2)  val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
3)  mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4)  föredragningslistan för mötet godkänns
5)  bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande
presenteras för det gångna året
6)  beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
andra ansvarsskyldiga
7)  och övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

HÖSTMÖTE
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1)  mötet öppnas
2)  val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
3)  mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4)  föredragningslistan för mötet godkänns
5)  att fastställa medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår,
att fastställa verksamhetsplanen för följande kalenderår
att fastställa och godkänna budgeten för följande kalenderår
6)  val av styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar samt ersättare för följande
verksamhetsår
7)  val av två (2) verksamhetsgranskare och deras ersättare för nästa år
8)  övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas på föreningens vår- eller höstmöte, skall den skriftligen meddela detta ärende till styrelsen trettio (30) dagar före vår- eller höstmötet

§ 10 STYRELSEN

Föreningens verksamhet leds av en vid höstmötet vald styrelse, som består av en särskilt vald styrelseordförande som kan kallas ordförande i föreningen. Sex (6) övriga medlemmar samt tre (3) ersättare.
Mandattiden för föreningsordförande och styrelsemedlemmar med ersättare är ett (1) kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då den har förhinder på kallelse av viceordförande eller då minst hälften (1⁄2) av styrelsemedlemmarna det kräver.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess styrelsemedlemmar och ordförande eller viceordförande är närvarande. Omröstning avgörs med en enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandes röst, utom vid personval då lotten avgör.

§ 11 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordförande jämte sekreteraren eller kassören. Föreningens namn kan även tecknas av viceordföranden jämte sekreteraren eller kassören.

§ 12 RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslut jämte därtill hörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna senast fyra (4) veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två (2) veckor förrän vårmötet

§ 13 ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om ändring av stadgar skall fattas vid ordinarie föreningsmöte med minst tre- fjärdedels (3⁄4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Av enskild medlem framställt förslag om ändring av stadgarna bör skriftligen inlämnas till styrelsen senast trettio (30) dagar innan föreningsmötet. I möteskallelsen bör nämnas förslag till ändring av stadgarna.

§ 14 Ordinarie föreningsmöte kan besluta om upplösning av förening. För att beslutet skall vara giltigt krävs tre fjärdedels (3⁄4) majoritet av alla angivna röster. Beslutet skall därefter underställas ett nytt föreningsmöte, som skall hållas inom två (2) veckor efter det föregående mötet. För giltigt beslut erfordras också på detta möte tre-fjärdedels (3⁄4) majoritet av alla angivna röster. I möteskallelsen bör nämnas om förslag till upplösning av föreningen.

§ 15 Då beslut fattas om upplösning av föreningen, skall dess tillgångar i enlighet med mötets beslut tillfalla en annan svenskspråkig registrerad förening, stiftelse eller annan juridisk person, som främjar den äldre befolkningens intressen och har sin hemort i Ingå kommun.

§ 16 I övrigt iakttas föreningslagens bestämmelser

 

 

 

 

 

 

Ingå Seniorer rf
Registernummer 118.234
F0-nummer 3034055-9